«ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ ՀՀ ԲՈԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ 2022Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ | ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Քոթանյանի անվան ՏԻ կողմից հրատարակվող  «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» գիտական հոդվածների ժողովածուն,      ըստ ՀՀ ԲՈԿ-ի նախագահի 01.02.2022 թվականի N 09Ա հրամանի, ներառվել է ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից 2022 թվականին ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում https://bit.ly/3HnRzbp    ։ Ցուցակում ներկայացված ենք 94 հերթական համարի ներքո։

ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Քոթանյանի անվան ՏԻ կողմից հրատարակվող  «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» գիտական հոդվածների  ժողովաուում տպագրվող գիտական հոդվածների ձևավորման պահանջները ներկայացված են  ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Քոթանյանի անվան ՏԻ պաշտոնական կայքում։

https://bit.ly/3APFadR